Side:    1   2   3   4   5   6   7     9   10   11   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 


                
                                Macita's Chubby Checker  "Chubby"

 

      

         
                      Macita's Zingre Dove  "Zingre"

 

           
                                 Macita's Felicity Lemona   "Mona"
  
                                   Macita's Amazing Daffodil   "Mazie"
                   
                            Mazie, Ludde, Mix, Myra? i stamhopp

                   Macita's Brown Rooster      "Bosse"
         
                                Macita's Mozart Symphonie    "Mozart"

                  
                     Macita's Jackson Brown   "Bruno"         

                           Macita's Esther Williams        "Esther"  9 years
               
                               Macita's Cher Bono   "Helga"

   Side:    1   2   3   4   5   6   7  8   9   10   11   12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31